การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย1

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย ในบริบทพหุวัฒนธรรม โดยใช้สื่อการสอนตุ๊กตากลุ่มชาติพันธุ์

(LEARNING ACHIEVEMENT INCREMENTAL IN EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL MANAGEMENT IN MULTI – CULTURAL CONTEXT FOR CHILDREN COURSE WITH

INSTRUCTION DOLLS MEDIA ETHNIC GROUP)

*ธนพรรณ เพชรเศษ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

 

บทคัดย่อ

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยในบริบทพหุวัฒนธรรม โดยใช้สื่อการสอนตุ๊กตากลุ่มชาติพันธุ์ ได้ทาการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนตุ๊กตากลุ่มชาติพันธุ์ ในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชา การจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยในบริบทพหุวัฒนธรรม สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยนาความรู้ความเข้าใจจากเนื้อหาที่ได้ศึกษาจากรายวิชานามาจัดทาสื่อการสอนกิจกรรมจากประสบการณ์ตามแผนการสอนทั้ง 15 สัปดาห์ ซึ่งรวมถึงการผลิตสื่อจนสาเร็จ สามารถใช้เป็นสื่อการสอนตุ๊กตากลุ่มชาติพันธุ์ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทางการเรียน แบบบันทึกกิจกรรมสื่อการสอนตุ๊กตากลุ่มชาติพันธุ์ แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมองค์ความรู้และพฤติกรรมการพัฒนาตนเองของนักศึกษาทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน ผู้สอนสามารถนาวิธีการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวไปใช้กับการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป รวมทั้งพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการยอมรับ เข้าใจในบริบทต่างวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์, การจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย, พหุวัฒนธรรม, สื่อการสอน, ตุ๊กตากลุ่มชาติพันธุ์

 Download เอกสาร >> บทความวิชาการ