หัวข้อวิจัย             การศึกษาความคาดหวังและสภาพความเป็นจริงของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ดำเนินการวิจัย      นางสาวกรกนก  มักการุณ

อาจารย์ที่ปรึกษา      อาจารย์ภัทรานิษฐ์   ศุภกิจโกศล

หน่วยงาน             หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

                         มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปี พ.ศ.                2558

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคาดหวังและสภาพความเป็นจริงของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพความเป็นจริงของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 1–4 จำนวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (µ)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ t-test  วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย F-test (One-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วย LSD ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมมากกว่า 6 ครั้ง  

ความคาดหวังต่อการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมนักศึกษามีความคาดหวังมากที่สุดในด้านอาจารย์ที่ปรึกษา  ส่วนในด้านอื่นๆ ความคาดหวังอยู่ในระดับมากทุกรายด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษามีความคาดหวังมากที่สุด ได้แก่ เนื้อหาวิชาทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นกันเองกับนักศึกษา นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ทุกช่องทางการสื่อสาร และมีห้องเรียน สื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องเรียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ส่วนรายข้ออื่นของความคาดหวังอยู่ในระดับมาก และสภาพความเป็นจริงที่มีต่อการจัดการศึกษาพบว่า สภาพความเป็นจริงที่นักศึกษาได้รับทุกรายด้านและทุกรายข้ออยู่ในระดับมาก

ผลการทดสอบความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาภาพรวม พบว่า เพศ ระดับชั้นปี และสาขาวิชาที่ศึกษาแตกต่างกัน ความคาดหวังที่มีต่อการจัดการศึกษาไม่แตกต่างกัน ส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการแตกต่างกัน ความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาแตกต่างกัน และผลการทดสอบสภาพความเป็นจริงที่มีต่อการจัดการศึกษาภาพรวม พบว่า เพศ ระดับชั้นปีแตกต่างกัน สภาพความเป็นจริงที่มีต่อการจัดการศึกษาไม่แตกต่างกัน ส่วนสาขาวิชาที่ศึกษาและการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการแตกต่างกัน สภาพความเป็นจริงที่มีต่อการจัดการศึกษาแตกต่างกัน

 

Research Title          Students’ Expectations and Reality with Educational Management Towards Faculty of Management Science of Suan Dusit University

Researcher               Miss.  Kornkanok    Makkaroon

Research Consultants  Mrs. Patranit    Supakitgosol

Organization             Business Administration Curriculum, Faculty of Management Science, Suan Dusit University

Year                       2015

             This research aimed to study the student expectation and reality toward the educational management at faculty of management science in Suan Dusit  University and to compare the student expectation and reality toward the educational management at faculty of management science in Suan Dusit  University. The sample group consisted of students from freshman to senior levels of study, approximately 380 people in total. The research instrument used was a questionnaire; the statistics used to analyze data were percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (one way ANOVA), and pair comparison LSD multiple contrasts.

          The research demonstrates that participants were mostly females, enrolled in their freshman year of study in the mass communication program, and participated in the Faculty of Management Science activities more than six times. Student expectations were high in a number of categories such as substantial education leading to gainful employment, student care during the educational process, amiable interactions, availability and accessibility of student advisers, sufficient number of classrooms, instructional media, and the quality of classroom facilities. Overall satisfaction with these expectations was rated as “very good”.

 

          Results of statistical analyses found that gender, level, and program contributed to student expectations but frequency of participation in faculty activities was the strongest predictor of student expectations regarding educational management. Satisfaction was significantly related to students’ program of study and frequency of participation in the Faculty of Management Sciences.

Download เอกสารเพิ่มเติม >> Kornkanok-Abstract2014.pdf