กิจกรรมงานแห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา2559

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่าและโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดโคกโคเฒ่า อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี เพื่อเป็นทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานประเพณีไทย อีกทั้งยังเป็นการร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่แก่เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น