ปรัชญาของกองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

สร้างบัณฑิตที่มีภาวะผู้นำพร้อมทั้งเก่งงานและเก่งความดี มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมกำกับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้ มีวิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม

 

กองบริการนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

กองบริการนักศึกษาเป็นกองในสังกัดของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีการกำหนดรูปแบบโครงสร้างมาจาก พ.ร.บ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ปี พ.ศ. 2558

สำหรับรูปแบบการบริหารของกองบริการนักศึกษาประกอบด้วยโครงสร้างโดยมีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และมีผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาในลำดับรองลงมา และมีผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษาเป็นกำกับดูแลและสั่งงานในการดำเนินกิจกรรมของกองบริการนักศึกษา ดังนี้

1.ดร.วรานี  เวสวุนทรเทพ                        รองอธิการบดี วิทยาเขตสุพรรณบุรี

2.ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม                            ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล     ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา

         

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและสุนทรียศาสตร์ให้กับบัณฑิต

 

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรให้กับบัณฑิต

2. พัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะให้กับบัณฑิต

3. การสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายในรูปแบบต่างๆทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ

 

พันธกิจ (Mission)

1.ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการร่วมกับหลักสูตรและคณะต่างๆทั้งภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ

2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกส่วนงานดำเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาเป็นกระบวนสร้างการเรียนรู้และเสริมทักษะ เสริมสมรรถนะของบัณฑิต ซึ่งเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้บนพื้นฐานการทำกิจกรรม (Activity Base Learning)

3.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบัณฑิตควบคู่กับการสอดแทรกทักษะการดำรงชีวิตทักษะการประกอบอาชีพ รวมถึงด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และความเป็นสวนดุสิต

4.พัฒนาให้บัณฑิตทุกคนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์ พร้อมรับต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ รวมถึงมีความเข้าใจ รู้เท่าทันสภาวะการณ์ และปรับตัวเข้ากับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

5,ส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ประเด็นกลยุทธ์

1.พัฒนาบัณฑิตสาขาอัตตลักษณ์ให้มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ กิจกรรม นวัตกรรมและสุขภาวะ

2.พัฒนาบัณฑิตโดยเน้นการสร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การทำงานจริง (Work Base Learning) และการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยผ่านการทำกิจกรรม (Activity Base Learning)

3.ส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และเป็นฐานความรู้ในการนำมาใช้ในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่ศึกษา

4.เสริมสร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียง การยอมรับ และการมีงานทำของบัณฑิต รวมถึงรายได้ของมหาวิทยาลัย

5.ส่งเสริมนักศึกษาที่มีสมถรรนะที่เป็นเลิศในด้านต่างๆ ให้ก้าวไปสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  

 

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตมีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. บัณฑิตมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์

3.บัณฑิตมีมูลค่าเพิ่ม และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน