ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้แบ่งหน่วยงานในสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรีออกเป็น 3 กอง ดังนี้ 1.กองกลาง 2.กองอาคารและสิ่งแวดล้อม และ3.กองบริการนักศึกษา

          สำหรับในส่วนงานกองบริการนักศึกษาได้มีการแบ่งกลุ่มงานในกองบริการนักศึกษาออกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้

1.กลุ่มงานเลขานุการและธุรการกองบริการนักศึกษา

2.กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

3.กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

4.กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

รายละเอียดของกองบริการนักศึกษา

1.กลุ่มงานเลขานุการและธุรการกองบริการนักศึกษา

งานเลขานุการเป็นงานที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในทุกๆหน่วยงาน เพราะจะทำให้งานในสำนักงานสามารถดำเนินการไปด้วย เรียบร้อย รวดเร็ว เลขานุการเปรียบเสมือนฟันเฟืองแห่งเครื่องจักรที่จะทำให้งานขององค์กรนั้นๆสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีในองค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลากรย่างน้อยหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการ เพื่อแบ่งเบาภารกิจของผู้บริหารหรือเป็นผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา เป็นศูนย์รวมงานขององค์กรเป็นผู้เชื่อมโยงให้กับผู้บริหาร กับผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลภายนอกองค์กร โดยกองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณ ได้แบ่งกลุ่มงานเลขานุการกองบริการนักศึกษา ออกเป็น 2 งาน ประกอบด้วย

1.1.งานเลขานุการและธุรการ

          งานเลขานุการและธุรการมีหน้าที่ในการดำเนินงานด้านหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก จัดพิมพ์หนังสือ จัดประชุม จัดสถานที่อบรม และบริหารงานบุคคล

งานเลขานุการและธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

          1. งานจัดทำแผนและนโยบายของกองบริการนักศึกษา

          2. งานธุรการและงานสารบรรณ

          3. งานจดหมาย/เอกสารต่างๆทั้งเข้าและออก

          4. งานต้อนรับและการนัดหมาย

          5. งานพิมพ์หนังสือและเอกสาร

          6. งานออกเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆในกองบริการนักศึกษา

          7. งานการประชุม และสรุปรายงานการประชุม

          8. งานเอกสารและรายงานสรุป ที่เป็นสถิติ แผนงาน แผนภาพ รวมทั้งใช้งานคอมพิวเตอร์ทั้งการเก็บข้อมูลและจัดทำสถิติ

          10. งานจัดเก็บและรักษาเอกสาร

          11.งานการบัญชีการเงินและติดต่อธนาคาร

          12.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสำนักงาน

          13. งานจัดซื้อจัดจ้าง

          14.สวัสดิการร้านค้าและสวัสดิการนักศึกษา

          15.งานประกันคุณภาพ

          16.งานโครงการของกองบริการนักศึกษา

          17.งานระบบ e-office

          18.งานวัสดุและอุปกรณ์ เครื่องใช้

          19.งานเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

          20.งานประชาสัมพันธ์กองบริการนักศึกษา

          21.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

          1.2.งานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพ มีหน้าที่จัดทำระบบประกันคุณภาพภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและวิธีการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ที่มีเกณฑ์มาตรฐานและตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ

 แบบเก็บข้อมูลดิบ

      - แบบเก็บข้อมูลดิบองค์ประกอบที่ 1

      - แบบเก็บข้อมูลดิบองค์ประกอบที่ 2

      - แบบเก็บข้อมูลดิบองค์ประกอบที่ 3

      - แบบเก็บข้อมูลดิบองค์ประกอบที่ 4

      - แบบเก็บข้อมูลดิบองค์ประกอบที่ 5

      - แบบเก็บข้อมูลดิบองค์ประกอบที่ 6

      - แบบเก็บข้อมูลดิบตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

2. แบบเก็บข้อมูลพื้นฐาน (Common data set)

3. หลักฐานเพื่อการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

4. งานติดต่อประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้องในด้านประกันคุณภาพ

5.รวบรวมและจัดทำสรุปรายงานประกันคุณภาพของกองบริการนักศึกษาประจำภาคเรียนและประจำปีการศึกษา

6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

       2. กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

          กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะให้บริการเรื่อง การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา การส่งผลการศึกษา ทำทรานสคริป รับใบคำร้องต่าง ๆ ตรวจสอบวุฒิ โอนผลการศึกษา และทำเรื่องจบการศึกษา และสรุปข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับนักศึกษา งานหลักสูตร การจัดตารางเรียนตารางสอน เรื่องขอเรียนร่วม การเปิดหมู่เรียนพิเศษ การรับสมัครนักศึกษา คู่มือวิชาการ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเรียน ส่งผลการศึกษา รับใบคำร้องต่างๆตรวจสอบวุฒิ ทำเรื่องจบการศึกษา และงานประคุณภาพด้านคุณภาพบัณฑิต โดยกองบริการนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณ ได้แบ่งกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนออกเป็น 3 กลุ่มงาน ประกอบด้วย

2.1.งานบัณฑิตศึกษา

งานบัณฑิตศึกษามีกรอบการทำงานคือจะให้บริการเรื่องรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเรียน ส่งผลการศึกษา รับใบคำร้องต่าง ๆ ตรวจสอบวุฒิ ทำเรื่องจบการศึกษา และงานประคุณภาพด้านคุณภาพบัณฑิต เป็นต้น

งานบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1.งานนโยบายและแผน ทุกภาคการศึกษาของกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2.งานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

3.งานแนะแนวอาชีพและการมีงานทำ

4.งานประสานงานเรื่องการรับ-แจกคู่มือนักศึกษา/หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการเรียน ทุกภาคการศึกษา

5.งานติดตาม-แจกบัตรนักศึกษาให้นักศึกษา รวมถึงประสานงานกับธนาคารและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรณีบัตรหายและชำรุด

6.งานซ้อมรับปริญญาสำหรับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

7.งานทะเบียนบัณฑิตที่จบการศึกษา

8. งานประเมินการมีงานทำและความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อบัณฑิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

9.งานคู่มือบัณฑิต

10.งานติดตาม รวบรวม และประเมินผลเรื่องการเรียนการสอน การส่งเกรด การส่งแผนการเรียน     มอค. 3 และมอค. 5

11.งานประสานการจัดสอบต่างๆ อาทิ รวบรวมข้อมูลรายวิชาที่จัดสอบปลายภาค จัดทำตารางสอบ การขาดสอบและส่งข้อสอบ

12.งานประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน ทุกภาคการศึกษา

13.งานเบิกจ่ายค่าสอน

14.งานประกันคุณภาพ

15.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2.งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล มีกรอบการทำงานคือจะให้บริการเรื่อง การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา  การส่งผลการศึกษา  ทำทรานสคริป  รับใบคำร้องต่างๆ ตรวจสอบวุฒิโอนผลการศึกษา และทำเรื่องจบการศึกษา และสรุปข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับนักศึกษา เป็นต้น

งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1.งานการให้คำปรึกษาต่างๆเกี่ยวกับงานด้านงานทะเบียน คำร้องต่างๆพร้อม อาทิ การเพิ่ม-ถอน การลงทะเบียนล่าช้า คำร้องอื่นๆ พร้อมทั้งดำเนินการหาวิธีการแก้ไขปัญหางานและอธิบายให้ทุกส่วนเข้าใจตรงกัน

2.งานนโยบายและแผน ทุกภาคการศึกษาของกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

3.งานตรวจเช็คสถานภาพของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ทุกชั้นปี

4.งานทะเบียนประวัตินักศึกษา แยกทุกชั้นปี และหลักสูตร รวมทั้งจัดทำแผนรับนักศึกษา

5.งานเอกสารคำร้องและแบบฟอร์มต่างๆ

6.งานปฏิทินการศึกษา

7.งานคู่มือขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆของนักศึกษา

8.งานลงทะเบียนรายวิชา และงานระบบทั้งหมด

9.งานขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

10.งานย้าย เข้า-ออก

11.งานออกเอกสารรับรองนักศึกษา

12.งานตรวจสอบคุณวุฒิ

13.งานสถิติและข้อฐานข้อมูล

14.งานประมวลผลการเรียนและรายงานผลการเรียน และระบบออนไลน์ทั้งหมด

15.งานแจ้ง-ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

16.งานออกเอกสารรับรองผลการศึกษา

17.งานพัฒนา/สร้างเครือข่ายและระบบฐานข้อมูล

18.งานตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

19.งานประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน ทุกภาคการศึกษา

20.งานประสานงานระบบบริหารการศึกษากับส่วนกลาง ภายใน และภายนอก

21.งาน KM (การจัดการความรู้) ทุกเดือนพร้อมสรุปรายงานผล

22.งานการประกันคุณภาพ

23.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.3.งานวิชาการและแผนการเรียน

งานวิชาการและแผนการเรียน มีกรอบการทำงานคือจะให้บริการเรื่อง งานหลักสูตร การจัดตารางเรียนตารางสอน เรื่องขอเรียนร่วม การเปิดหมู่เรียนพิเศษ การรับสมัครนักศึกษา คู่มือวิชาการ เป็นต้น

งานวิชาการและแผนการเรียน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1.การให้คำปรึกษาต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการเรียนการสอน การเปิด-ปิดภาคการศึกษาของแต่ละปีการศึกษา

2.งานนโยบายและแผน ทุกภาคการศึกษาของกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

3.งานสนับสนุนและส่งเสริมดูแลให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

4.งานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและแผนการเรียน รวมทั้งประสานงานจัดหาอาจารย์ผุ้สอน

5.งานตารางสอน-ตารางสอบ รวมถึงดูแลการใช้ห้องเรียน การตรวจการเรียนการสอนและผู้สอน ในช่วงมีการเรียนการสอนในแต่ละคาบสอน

6.งานประชุมงานวิชาการทั้งภายในและภายนอก

7.งานตรวจเช็คตารงสอบ ข้อสอบ รับ-ส่งข้อสอบ ภาคปกติ และประสานการจัดการสอบ ทุกภาคการศึกษา

8.งานรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับ อาทิ ระบบโควตา ระบบตรง ระบบกลาง (Admissions) และวิธีอื่นๆ (ออนไลน์)

9.งานสนับสนุนการให้บริการวิชาการชุมชน

10.งานแผนการศึกษาและปฏิทินการศึกษาตลอดปีการศึกษาและภาคการศึกษา

11.งานคู่มือด้านวิชาการสำหรับอาจารย์และนักศึกษา

12.งานการขอเปิดหลักสูตรใหม่/คณะ

13.งานประเมินและพัฒนาการสอน

14.งานประเมินและพัฒนาหลักสูตร

15.งานประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน ทุกภาคการศึกษา

16.งานวิจัยและพัฒนา

17.งานบริการด้านวิชาการ

18.งานบริการแนะแนวการศึกษา

19.งานการประกันคุณภาพ

20.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3.กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

          กลุ่มงานหรือกิจกรรมทั้งหมดที่กระทำอย่างเป็นระบบ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและบุคลิกภาพให้เต็มตามศักยภาพ โดย กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 3 กลุ่มงาน ประกอบด้วย

3.1.กลุ่มกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อการพัฒนา(Extracurricular Activity for student Development   of Group)

บทบาทหน้าที่ของงานกลุ่มกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกเป็น 3 งาน ประกอบด้วย

1.งานกิจกรรมและชมรมนักศึกษา

2.งานกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์

3.งานการพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพ                

 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.งานกิจกรรมและชมรมนักศึกษา (Student Activity and club) งานกิจกรรมนักศึกษาที่นักศึกษาจัดขึ้นตามความสนใจและด้วยความสมัครใจเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาและไม่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญของสถาบันในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและประเพณีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

งานกิจกรรมนักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมสโมสรนักศึกษา

          2. ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมชมรมต่างๆ

          3. ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

          4. ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

          5. ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมกีฬาต่างๆ

          6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย                    

2.งานกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์(Strategic Student Development) เพื่อสนับสนุนนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมตามเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยโดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านประสบการณ์ที่หลากหลายบนพื้นฐานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของประเทศ และมหาวิทยาลัย เป็นการฝึกการเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจในบริบทของสังคมและค่านิยมความเป็นไทย โดยฝึกให้มีการรู้จักแบ่งปัน การเสียสละและความสามัคคี เรียนรู้จักการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี และมองประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ       

งานกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

          1.งานกิจกรรมตามปฏิทินงานสำคัญของประเทศ

          2.งานกิจกรรมตามเทศกาลงานสำคัญของจังหวัด

          3.งานกิจกรรมตามนโยบายงานสำคัญของมหาวิทยาลัย

          4.ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย

          5.ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย

          6.ประสานงาน/ดำเนินการกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

          7.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

3.งานการพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพ (Career Development and Encouragement) การพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานักศึกษาให้รู้จักการวางแผนและตั้งเป้าหมายในอาชีพที่ตนถนัดและสนใจ ส่งเสริม/สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีความรู้ ทักษะทางวิชาชีพอื่นๆ โดยเรียนรู้และพัฒนาในวิชาชีพที่สนใจหรือเป็นวิชาชีพที่ช่วยเสริมในการดำรงชีวิตในอนาคต โดยผ่านกระบวนเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจริง รวมถึงมีการถ่ายโยงความรู้ที่ได้ไปสู่รุ่นต่อไป

งานการพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

          1.พัฒนาและส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ด้านวิชาชีพ

          2.พัฒนาและส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดสมรรถนะด้านวิชาชีพกับนักศึกษา

          3.พัฒนาและส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดกระบวนการถ่ายโยงการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพ

 

          4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

3.2.กลุ่มส่งเสริมและบริการสุขภาพนักศึกษา (Health promotion of Group)

บทบาทหน้าที่ของงานกลุ่มส่งเสริมและบริการสุขภาพ แบ่งออกเป็น 3 งาน ประกอบด้วย

1.งานปฐมพยาบาล

2.งานเวชศึกษาป้องกัน

3.งานกิจกรรมส่งเสริมและบริการสุขภาพ

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.งานปฐมพยาบาล(First Aid) เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และบุคลากร ทั้งในด้านสุขภาพ และพลานามัย และด้านจิตใจ โดยอาศัยกระบวนการของวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่มาให้ความรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ ตลอดจนเป็นการบรรเทาอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างถูกวิธี เพื่อส่งต่อไปรักษายังแพทย์ชำนาญ รวมทั้งเป็นการให้ความรู้ข่าวสารและการป้องกันโรคภัยต่างๆด้วย

งานปฐมพยาบาล มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

          1.งานปฐมพยาบาลเบื้องต้น

          2.งานบริการกระเป๋ายา

          3.จัดทำเอกสารเผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพ

          4.งานเตรียมและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

          5.ประสานงานบริจาคโลหิต

          6.ติดต่อประสานงานต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

          7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.งานเวชศึกษาป้องกัน (PREVENTIVE DRUG EDUCATION) ศูนย์กลางทางวิชาการด้านการป้องกัน ยาเสพติด โรคเอดส์และอุบัติภัยในสถานศึกษา มีหน้าที่หลักสำคัญ คือ การให้ความรู้/อบรม ครูอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยให้รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงสามารถให้ความรู้เพื่อป้องกันในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์และอุบัติภัยต่อชุมชนท้องถิ่น

งานเวชศึกษาป้องกัน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1.การให้ความรู้เพื่อป้องกันในประเด็นต่างๆ เช่น อาหาร การนอน การใช้ชีวิต อื่นๆที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิต

2.การให้ความรู้เพื่อให้เท่าทันต่อ ยาเสพติด โรคเอดส์และอุบัติภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย

3.การตรวจร่างกาย

        4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3.งานกิจกรรมส่งเสริมและบริการสุขภาพ (Health promotion Activities) เป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมด้านดูแลสุขภาพเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งต่อร่างกายและจิตใจ โดยผ่านกระบวนการการเสริมสร้างทางกิจกรรมต่างๆที่ถูกจัดขึ้น

งานกิจกรรมส่งเสริมและบริการสุขภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

2.ส่งเสริมและสนับสนับให้มีกระบวนการถ่ายโยงความรู้เกี่ยวกับการบริการสุขภาพ

 

3.ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งต่อร่างกายและจิตใจ      

4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

3.3.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างการมีส่วนร่วม

(Quality of Life and Engagement Improvement of Group)

          บทบาทหน้าที่ของงานกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างการมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย

1.งานกิจกรรมวิจัยและส่งเสริมวินัย

2.งานกิจกรรมจิตวิทยาและให้คำปรึกษา

3.งานกิจกรรมกีฬาและคุณภาพชีวิต

4.งานสมาคมศิษย์เก่า

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1.งานกิจกรรมวิจัยและส่งเสริมวินัย (Research and Discipline) เป็นหน่วยที่ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นไปตามกรอบกติกาที่กำหนด อีกทั้งพัฒนาความคิด และความประพฤติที่เกี่ยวกับศีลธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม เพราะการที่มีนักศึกษาอยู่ร่วมกันย่อมมีปัญหาที่หลากหลาย จึงจำเป็นต้องมีกฎระเบียบเพื่อกรอบในการอยู่ร่วมกัน ส่วนผู้ที่ฝ่าฝืน ย่อมได้รับการลงโทษตามที่ได้กำหนดไว้

งานกิจกรรมวิจัยและส่งเสริมวินัย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

          1.ส่งเสริมให้มีการทำงานด้านวิจัยเกี่ยวกับกองบริการนักศึกษา

          2.ส่งเสริมงานวิจัยเชิงพัฒนาเพื่อศึกษาปัญหาที่มีอยู่เพื่อหาวิธีการแก้ไข

          3.พัฒนาและส่งเสริม สร้างระเบียบวินัยนักศึกษา พร้อมทั้งส่วนงานการสอบสวน

          4.ส่งเสริมวัฒนธรรม และคุณธรรม จริยธรรมกับนักศึกษา

          5.เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักศึกษา(ทักษะชีวิต)

          6.ส่งเสริมและสร้างกิจกรรมเพื่อสังคมและจิตอาสา

          7.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.งานกิจกรรมจิตวิทยาและให้คำปรึกษา (Counseling and Psychology) เป็นหน่วยงานบริการให้คำปรึกษาและบริการด้านจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เกิดประสบการณ์ในการพัฒนาชีวิตทุกด้านให้สมบูรณ์ ผ่านการให้บริการข้อสนเทศด้านจิตวิทยาและด้านการพัฒนาตนเองที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา การให้คำปรึกษาทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม ตลอดจนสร้างเครือข่ายของการให้คำปรึกษาและพัฒนานักศึกษา

งานกิจกรรมจิตวิทยาและให้คำปรึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

          1.ส่งเสริมให้มีกิจกรรมจิตวิทยาและการให้คำปรึกษา

          1.1. การให้การปรึกษา

เป็นการให้การปรึกษาแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งด้านการเรียน ด้านสังคม และด้านส่วนตัว ปัญหาด้านการเรียน การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือคณะ การเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น สำหรับปัญหาสังคมและส่วนตัว เช่น สัมพันธภาพกับเพื่อน กับอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน การเงิน ความรัก ความเครียด หรือปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ มีรูปแบบการให้บริการดังนี้

1 การให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Counseling) นักศึกษาและผู้สนใจสามารถขอรับการปรึกษาโดยตรงจากนักจิตวิทยาการปรึกษา

          2 การให้การปรึกษาเป็นกลุ่ม (Group Counseling) นักศึกษาสามารถขอรับคำปรึกษาแบบรายกลุ่มในเรื่องต่างๆ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น

           3 การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ (Hot Line) นักศึกษาและผู้สนใจที่มีเรื่องเร่งด่วนหรือไม่สะดวกจะขอรับการปรึกษา

           4 การให้การปรึกษาทาง E-mail และFacebook เพื่อความสะดวกในการขอรับบริการในกรณีต่างที่ไม่ร้ายแรง นักศึกษาและผู้สนใจสามารถส่งคำถามหรือร่วมแชร์เรื่องราวต่างได้ที่ e-mail และwww.facebook

                   5 การให้การปรึกษาโดยจิตแพทย์ นักศึกษาหรือผู้สนใจที่ต้องการขอรับการปรึกษาจากจิตแพทย์ที่ประจำอยู่ ณ งานพยาบาล                     

           1.2. Relaxation Room

          Relaxation Room เป็นห้องสำหรับการฟังดนตรี ที่เรียกว่าดนตรีบำบัด (Music therapy) เป็นการผ่อนคลายในรูปแบบคลายความเครียด และผ่อนคลายจิตใจ มีหลายประการ เช่น ผ่อนคลายความเครียดของจิตใจ แก้ปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ แก้ไขพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่างๆ สร้างเสริมอารมณ์เชิงบวกและการควบคุมตนเอง ตลอดจนพัฒนาทักษะการจำและเสริมสร้างสมาธิ

          2.งานส่งเสริมให้มีหน่วยจัดหางานและฐานข้อมูลเพื่อการมีงานทำ

          3.งานให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

          4.งานส่งเสริมประสบการณ์และพัฒนาทักษะอาชีพ

          5.งานทุนการศึกษา

          6.งานเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

          7.งานบริการนักศึกษาพิการ

          8.งานด้านวิชาศึกษาวิชาทหาร

          8.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.งานกิจกรรมกีฬาและคุณภาพชีวิต (Sport and Quality of Life) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และบุคลากร ทั้งในด้านสุขภาพ และพลานามัย และด้านจิตใจ โดยอาศัยกระบวนการของกีฬา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น กิจกรรมกีฬาและคุณภาพชีวิต มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

          1.งานบริการด้านสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา

          2.งานตรวจสอบความพร้อมสภาพสนามและอุปกรณ์กีฬา

          3.ประสานงานการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอก

          4.ควบคุมดูแลการฝึกซ้อมกีฬาและการใช้สนามและอุปกรณ์กีฬา

          5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.งานสมาคมศิษย์เก่า (Alumni Association) เป็นการสนับสนุนส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างนักศึกษาที่จบไปแล้วกับนักศึกษาปัจจุบัน รวมถึงให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสกลับมาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของรุ่นน้องปัจจุบัน และได้มีโอกาสมาร่วมประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณะกุศล และประโยชน์แก่สังคม และช่วยเหลือศิษย์ปัจจุบันที่ได้รับความเดือดร้อนตามทำนองคลองธรรมตลอดจนให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องการสวัสดิการ ความรู้ การกีฬา การพลานามัย กันในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อีกทั้งสนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่เกียรติคุณ และความเจริญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้เป็นที่ยอมรับสืบไป

งานสมาคมศิษย์เก่า มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1.สร้างฐานข้อมูลและฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับนักศึกษาศิษย์เก่า

2.ประสานงานเชิงวิชาการระหว่างศิษย์เก่ากับนักศึกษา อาจารย์ และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

3.จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆที่มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม

4.การประสานเรื่องทุนการศึกษา

5.การประสานการใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า

 

6.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4.กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศกับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และบุคคลทั่วไปที่ประสงค์เข้ามาสืบค้นและศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการองค์ความรู้และการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษา และได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนการให้บริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดเวลากองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 2 กลุ่มงาน ประกอบด้วย

1.งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

           งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

                    1.งานจัดเตรียมฐานข้อมูล คือเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

                    2.เป็นศูนย์รวมความรู้ที่เน้นการให้บริการในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

                    3.ให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนและสังคม

                    4.การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

                    5.งานประมวลผลและออกรายงาน

                    6.งานข้อมูลและสถิติ

                    7.จัดทำรายงานสรุปประจำปี

                    8.งานประชาสัมพันธ์

                   9.งานประกันคุณภาพ

 

                    10.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.งานห้องสมุด

           งานห้องสมุด มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

                    1.วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

                    2.จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน

                    3.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                    4.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                    5.ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินชองมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย

 

                    6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย