ติดต่อ 

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

อาคารสวนแก้ว2  เลขที่ 57 หมู่ 2 ต.โคกโคเฒ่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 

โทร. 035-969620 ต่อ 9517   แฟกซ์  : 035-969635

เว็บไซต์ :  www.sasuphan.dusit.ac.th