นักศึกษาสามารถเลือกตั้งนายกสโมสร ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ภายในวันศุกร์ที่ 4 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 – 12.00น.

(เฉพาะแบบออนไลน์เท่านั้น)

ผ่านทาง QR Code หรือ คลิก >> เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาออนไลน์ ปี2561

        

 

       

 

 *****************************************

นักศึกษาสามารถเข้าใช้ ระบบการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2/2560 ได้ผ่านทาง 2 ช่องทาง ดังนี้ 

1. ผ่านเว็บไซต์ http://www.eassessment.dusit.ac.th/Login.aspx

2. ผ่านทาง QR Code 

 ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้ครบทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ทำการลงทะเบียนเรียนใน ปีการศึกษา 2/2560